Strona załącznika

Ks. prof. Janusz Węgrzecki

Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki Po studiach filozoficzno-teologicznych w 1986 roku pracował duszpastersko w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Pracę naukową rozpoczął z chwilą zatrudnienia od 1 października 1999 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2001-2012 kierownik studiów niestacjonarnych Politologii i Europeistyki w Instytucie Politologii UKSW, dwukrotnie kierownik studiów podyplomowych (2002-2009). W latach 2012-2016 prodziekan na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W kadencji 2016-2019 członek Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1 marca 2018 roku kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW.

Autor 2 monografii: Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa 2011; W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 2019 oraz 42 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych i rozdziałów w recenzowanych monografiach wieloautorskich. Redaktor jednej monografii zbiorowej i współredaktorem kolejnej. Główne kierunki działalności naukowej: metodologia i teoria polityki; tożsamość indywidualna i zbiorowa; wielokulturowość; ideologie polityczne; myśl polityczna; aksjologia polityki; teoria demokracji; teorie władzy; relacje między polityką i religią; religia i Kościół w sferze publicznej; myśl społeczna Kościoła katolickiego, zwłaszcza papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Aktywny udział z wygłoszeniem referatu w licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Udział w międzynarodowych zespołach badawczych: – Relation State and Church in USA – DePaul University Chicago, 2014; – Religion, Culture, Politics – Notre Dame University, South Bend, 2018; Członek Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej ogólnopolskiego czasopisma „Teoria Polityki” oraz członek kilku organizacji naukowych: The American Maritain Association z siedzibą w Notre Dame; Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. Błogosławionego ks. Archutowskiego; Ogólnopolska Sekcja Wykładowców Nauczania Społecznego Kościoła.

Dodaj komentarz