Strona załącznika

dr hab. Paweł Skrzydlewski

Socjalizm jako doktryna społeczna i ekonomiczna wyrasta z szeregu błędów oraz zafałszowań i jest w świetle nauki Kościoła Katolickiego (nauczania świętych papieży: Leona XIII, Piusa XI, Jana Pawła II) oraz realistycznego poznania filozoficznego (F. Koneczny, H. Romanowski, M. A. Krąpiec, H. Kiereś) doktryną wielce niebezpieczną i na wiele sposobów szkodliwą oraz zwodniczą. Używają jej od XIX wieku do chwili obecnej wrogowie Kościoła Powszechnego jako środka dewastacji człowieka i ładu społecznego. Doktryna ta sprzeciwia się ludzkiej suwerenności, godności, wolności i podmiotowości; naturalnym i właściwym formom życia i rozwoju człowieka jak rodzina, społeczność narodowa i państwowa; łamie przerodzone prawo człowieka do własności, wolności oraz rozwoju ludzkiego. Sam socjalizm błędnie ujmuje ludzkie dobro i drogę jego realizacji. Katolik jako człowiek żyjący i kierujący się w swym życiu Objawioną Prawdą oraz swym poznaniem rzeczywistości, nie może ulegać ułudzie socjalizmu. Jest on zabójczy w dziedzinie wychowania, życia ekonomicznego, przede wszystkim zaś zabija autentyczne osobowe życie w człowieku, gdyż stara się odebrać od osoby ludzkiej jej decyzyjność i odpowiedzialność na rzecz przeniesienia ich na państwo, społeczeństwo, klasę społeczną, naród lub jakiś innym czynnik. Przezwyciężenie socjalizmu może dokonać się tylko tam, gdzie życie społeczne i sam człowiek powróci do zasad kultury personalistycznej, wspartej mocą Łaski Pana Boga. By jednak to miało miejsce w życiu społecznym potrzebne jest poznanie prawdy o samym człowieku, a także o złu jakie płynie z ideologii socjalistycznych.
Paweł Skrzydlewski – dr hab. filozofii; prof. PWSZ w Chełmie. Urodził się w 1970 r. w Miechowie, w 1994 uzyskał stopień magistra na Wydziale Filozofii KUL (praca napisana pod kierunkiem o. prof. dr. hab. M. A. Krąpca). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 1999 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. A. Maryniarczyka. Na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie 13 czerwca 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Napisał ponad 240 publikacji naukowych i popularnonaukowych, wygłosił przeszło 100 referatów na konferencjach naukowych. Jest autorem książek sześciu książek. Jest współpracownikiem i autorem haseł w Powszechnej encyklopedii filozofii (t. 1–10) oraz w Encyklopedii filozofii polskiej (t. 1–2), Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej; członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; L’Association des Amis de la Philosophie Classique – Paris; Towarzystwa Naukowego KUL; Chełmskiego Towarzystwa Naukowego; współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Fundacja Instytutu Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Dodaj komentarz